W tym dziale dowiesz się sporo o przyrodzie naszego terenu...

Idzie wiosna !!! Prodło i Psarka Areszt lub grzywna za WYPALANIE TRAW ! Zimowe kłopociki… Jaskinia Żydowska
Zasoby przyrodnicze gminy Psary

Zasoby przyrodnicze... Informacje ogólne: Na całym obszarze gminy Psary i jego otoczeniu dominują zbiorowiska roślinności murawowej, łąkowej, oraz grunty orne (agrocenozy). Lasy zajmują powierzchnie 602 ha, z czego 583 ha to własność Skarbu Państwa. Występujące tu lasy zajmują niewielkie "powierzchnie" i mają charakter wyspowy, nie łącząc się z żadnym większym kompleksem leśnym znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie gminy. Siedliska leśne dominują w kompleksach: Gródków (63%), Góra Siewierska (56%) i Malinowice (44%), natomiast w kompleksie Sarnów stanowią 39% przy udziale 53% siedlisk borowych.

Z oceny drzewostanów wynika, że w lasach dominują (53%) gatunki liściaste ( brzoza, dąb) przy stosunkowo dużym udziale sosny (28%), jeśli chodzi o strukturę wieku to dominują drzewostany starsze (IV i V klasa wieku). W okolicy występują również zarośla śródpolne, stanowiące istotny element w krajobrazie Goląszy Dolnej i Góry Siewierskiej. Wzdłuż koryt rzek i cieków występują zbiorowiska roślinności wodnej i bagiennej. Ponadto trwałe użytki zielone, łąki kośne i niekoszone, murawy kserotermiczne są miejscem występowania rzadszych gatunków zwierząt i roślin. PRZYNALEŻNOŚĆ GEOBOTANICZNA TERENU Teren mieści się w systemie następujących jednostek geobotanicznych (SZAFER 1972):Roślinnośc

    Państwo: Holoarktyka Obszar: Euro-Syberyjski Prowincja: Niżowo-Wyżynna, Środkowoeuropejska Dział: Bałtycki Pododdział: Pas Wyżyn Środkowych Kraina: Wyżyna Śląska Okręg: Zachodni
AKTUALNY STAN SZATY ROŚLINNEJ Zgodnie z definicją roślinności potencjalnej, czyli hipotetycznego stanu który zostałby osiągnięty, gdyby tendencje rozwojowe tkwiące w aktualnie istniejącej roślinności mogły się zrealizować natychmiast i bez ograniczeń (FALIŃSKI 1990) na badanym terenie mogły by się uformować następujące zbiorowiska:

 

1. Żyzna buczyna sudecka (Dentarioenneaphylidis-Fagetum) forma podgórska.

2. Grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe ( Tilio-Carpinetum) odmiana małopolska z bukiem i jodłą; forma wyżynna, seria żyzna

3. Grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe ( Tilio-Carpinetum) odmiana małopolska z bukiem i jodłą; forma wyżynna, seria uboga

4. Niżowe łęgi olszowe i jesionowo olszowe siedlisk wodno-gruntowych, okrespwo lekko zabagnionych ( Circaeo-Alnetum)

5. Kontynentalne bory mieszane ( Pino-Quarcetum auct. Polon. = Quercus roboris-Pinetum I Seratullo-Pinetum)

6. Niżowa dąbrowa acidofilna typu środkowoeuropejskiego ( Calamagrostio-Quercetum petraeae) Przedstawione zbiorowiska są wyszczególnione na załączonym obrazku (MATUSZKIEWICZ 1995).

Obniżenie terenu w okolicach Góry Siewierskiej, widok z Równej Góry W większości teren jest wykorzystywany w celach rolniczych, większość terenu (ponad 70%) to użytki rolne. Zatraciły się więc opisywane wcześniej pierwotne zbiorowiska roślinne, co potwierdza fakt, zbiorowiska naturalne i półnaturalne reprezentowane są więc tylko przez niewielkie fragmenty (powierzchnie) lasów, zbiorowisk wodnych i nadwodnych, łąki i murawy kserotermiczne. Dodatkowo skład flory podlega ciągłej i narastającej antropopresji, co przekłada się na zubożeniu gatunkowego tych siedlisk. Opracował: Przemek Skrzypiec

komentarze [0]